Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΧΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν.4070/2012

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

   Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 1079/Β΄/09-06-2015) η αριθμ. 382/18-05-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΧΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΠ27ΛΨ-ΧΣΔ.

   Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μας για την εφαρμογή των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 106, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 85, του Ν. 4070/2012 ( ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 49536/4711/10-12-2012 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012). Εφιστάται η προσοχή στις ημερομηνίες που ορίζουν οι παραπάνω σχετικές διατάξεις, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης στην έδρα Μανιακών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλης Χατζηαποστόλου