ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

ΘΕΜΑ : Περίληψη  διακηρύξεως για τη διενέργεια πρόχειρου προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού : 59.000,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι την  20η Νοεμβρίου  2012.

Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) και την αριθμ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας  και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα  παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

Συνημμένα
Περίληψη διακηρύξεως
δημοπρασίας

 

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Κων/νος  Γρίβας

Πολ/κός  Μηχ/κός με Β’ β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Τ.Ε. +Τ.Δ.Π.  +Φακ.Εργολαβίας (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – προφορικής δημοπρασίας

Η Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύττει ότι την 29η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραδόσεως φακέλων δικαιολογητικών ) στα Γραφεία της Δ/νσεως Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης (Διοικητήριο 3ος όροφος), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός – προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  29 του Ν.3669/08 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης  προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ.

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Εγγύηση συμμετοχής ποσού  840,54 ευρώ δηλαδή 2% του προϋπολογισμού μελέτης προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Π.Ε. Κοζάνης (ΚΑΕ 9789.02) έκθεση ανάληψης (3125/2012) το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 20.000,00 € και με 39.000,00 € από του ΚΑΠ της Π.Ε. Κοζάνης το 2013.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραδίδονται στους ενδιαφερομένους μέχρι  και την Τρίτη 27η Νοεμβρίου 2012 από τα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών ΄Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  με την καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 10 ΕΥΡΩ Πληροφορίες κ.Μαρία Χαριτωνίδου τηλ.: 2461351210 .

Κοζάνη      12/11/2012

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Δακής