Ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/06/2015, ώρα 10:00 περίπου, και όχι την Δευτέρα 08/06/2015, λογω του ότι έχει παρέλθει και η νόμιμη προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών που απαιτείται από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, που ήταν η 31η/05/2015 (άρθρο 11 αρίθμ. Π1/2390 Υ.Α, ΦΕΚ 2677/Β) και έχουν περιέλθει στην υπηρεσία όλοι οι φάκελοι των συμμετεχόντων.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και θα αποσταλεί, μέσω της εφαρμογής, και στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού προκειμένου να λάβουν γνώση καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα.

Ο

Διευθυντής  

Οικονομικού

 

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγης