Ιδιωτικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

Ενημέρωση ΕΣΠΑ 2007-2013

Το τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στη θεματική προτεραιότητα 8- «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» του άξονα 05 – «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη» του ΕΣΠΑ.

Με την 1436 εκχώρηση δόθηκε στο τμήμα η αρμοδιότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση, έλεγχο και πληρωμή Ιδιωτικών Επενδύσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο 3299/04 (όπως αυτός τροποποιήθηκε).

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ενταγμένων επενδύσεων ήταν τα παρακάτω:

Α

Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον τομέα της μεταποίησης ή του τουρισμού

Β

Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων και του ΕΤΠΑ

Είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 και έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αριθ. XR 86/2007.

Β) Κριτήρια Διαχωρισμού

1) ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Η επένδυση δεν αφορά δράσεις που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ ή ΕΤΑ Ανεξάρτητα τηςπεριοχής υλοποίησης

ή

2) ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Για επενδύσεις σε περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ)

Γ

Ικανοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ/350/Β/17.3.2005)

Η επένδυση έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία σχετική απόφαση

Δ

Ωριμότητα

Α) Εχει ήδη πιστοποιηθεί/αποπληρωθεί μέρος ή σύνολο του έργου

Β) Εχει πιστοποιηθεί τμήμα του έργου

Γ) Ζητήθηκε πιστοποίηση τμήματος του έργου

Σημείωση: Οι πληρωμές για να είναι επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1/1/2007.

Αποφάσεις ένταξης

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ένταξης:

68903/3745/15-7-2009

34409/1327/29-4-2010

59140/1297/23-11-2011

66332/1470/19-12-2011

66333/1471/19-12-2011

66335/1472/19-12-2011

66337/1473/19-12-2011

66340/1474/19-12-2011

66342/1475/19-12-2011

67331/1511/21-12-2011

68146/1530/23-12-2011

108503/2326/11-12-2012

Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων

Στο συνημμένο πίνακα, παρουσιάζονται οι φορείς των επενδυτικών προγραμμάτων και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση).

Διευκρινίζουμε ότι η επιλέξιμη δαπάνη δεν ταυτίζεται με την εκταμιευμένη επιχορήγηση καθώς κάποιες επενδύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Κάντε κλικ έδω για να δείτε τα επενδυτικά προγράμματα

Δημοσιότητα-Διαφάνεια-Πρόληψη της Απάτης

Στα πλαίσια δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, οι ενταγμένες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της πινακίδας

Στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκης Επιτροπής για πρόληψη της απάτης, η COCOF προετοίμασε «Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ» και η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) απέστειλε σχετική εγκύκλιο εφαρμογής.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης ( http://www.ependyseis.gr/)

Ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ ( http://www.espa.gr)