Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης στη λίμνη της Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης στη λίμνη της Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV- 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η προμήθεια προβλέπει την αγορά πλωτού πολυμηχανήματος για τη διαχείριση της υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνων) που θα επιχειρεί εντός της λίμνης Καστοριάς το οποίο κατά την παραλαβή του θα φέρει ανεστραμμένο κάδο εκσκαφής στον υδραυλικό βραχίονα που θα διαθέτει και ο οποίος θα έχει την υποδομή να δεχθεί σε μελλοντικό χρόνο διάφορες κεφαλές εργασίας (δαγκάνα, αχιβάδα, αντλία αναρρόφησης, κ.τ.λ.).

Οι βασικές λειτουργίες του θα είναι:

  • Η κοπή και η εκρίζωση καλαμώνων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης καλαμώνων – χλωρίδας για τη λίμνη Καστοριάς.
  • Η περισυλλογή και ο τεμαχισμός των κομμένων στελεχών των καλαμώνων.
  • Η περισυλλογή και η απομάκρυνση επιπλεόντων από την επιφάνεια της λίμνης (φυτοπλακτόν, σκουπιδιών, κτλ).

Το προμηθευόμενο πολυμηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο της λίμνης Καστοριάς που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, δοκιμασμένο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  2. Οι συνεταιρισμοί αλλά και οι
  3. ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μετά από προθεσμία 40 ημερών, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και χρήσης κάθε άλλου πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ
Ανάρτηση στη διαδικτυκή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 10/06/2015
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 13/07/2015 και ώρα 09:00
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής   Προσφορών 20/07/2015 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα είναι πέντε (5) μήνες.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (επίσημη ιστοσελίδα) (www.kastoria.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή υπηρεσίες της Π.Ε. – Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.

Στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές δύναται να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού εφόσον αυτές ζητηθούν εγκαίρως. Η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού υποχρεούται να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων που θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα που υποβάλλονται ετεροχρονισμένα δεν διεκπεραιώνονται.

Γλώσσα: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής η οποία αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι σε 5.691,06 ευρώ.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Χορήγηση προκαταβολής: χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 45% του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου.

Έγκριση αποτελέσματος: Με την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο για το φορέα όργανο (οικονομική επιτροπή) μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης.

Το έργο χρηματοδοτείται 15 % από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται με 85% από το ΕΣΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 8/2015, με ημερομηνία αποσφράγισης στις 24/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία αποστολής – δημοσίευσης της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 09/06/2015 ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ : στις 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή τεύχος Δ.Δ.Τ..

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 11/06/2015 ημέρα Πέμπτη.

Καταχωρήθηκε επίσης η περίληψη της Διακήρυξης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.kastoria.gr στο διαδικτυακό χώρο της οικείας Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης