Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων Περιφέρειας Δ υτικής Μακεδονίας (έδρα) και Π.Ε.Κοζάνης για το έτος 2013

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Θέμα : Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7ΛΨ-9ΝΚ)
Το κείμενο της Δ ιακήρυξης έχει ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Δ ιακήρυξης 7/2013

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Δ ιαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων της Περιφέρειας Δ υτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2013. Ο προϋπολογισμός είναι 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 12/3/2013 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 12/3/2013 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ .118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2.250,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό  διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημερολογιακές ημέρες. Δ εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δ υτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351412 fax: 2461047209 , αρμόδιος  υπάλληλος κα Kαλημέρη Ευαγγελία στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 23 , Δ ιοικητήριο – Δ ημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

Δακής Γεώργιος