Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς 3.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Θέμα:

Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΙΨΨ7ΛΨΞΘ6)

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Διακήρυξης 10/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς 3.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 223.740,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 10/02/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 10/02/2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 11.187,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά του αλατιού σε οποιοδήποτε σημείο του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με δικά του έξοδα. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Δακής Γεώργιος