Γιάννης Σόκουτης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης: Και όμως….. οι μελέτες είναι ώριμες

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Προς άρση των οιωνδήποτε παρερμηνειών και παρεξηγήσεων από τις δηλώσεις της Δημάρχου Εορδαίας για την ωριμότητα των μελετών που παραδόθηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στο Δήμο Εορδαίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα εξής:

Α) Η μελέτη του έργου «12/θ Δημοτικό Σχολείο περιοχής ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 3.500.000€, εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών ‘Έργων της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Ν.Α. Κοζάνης). Ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει:

 1. Γεωλογική Μελέτη
 2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 3. Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη
 4. Οριστική Στατιστική Μελέτη
 5. Θερμομόνωση
 6. Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία
 7. Μελέτη Ηλ/κών Εγκαταστάσεων (Ισχυρά & Ασθενή)
 8. Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 9. Μελέτη Θέρμανσης και Αλεξικέραυνου & Θεμελίωση Γείωσης
 10. Μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου
 11. Ασφάλειας & Υγιεινής
 12. Κυριότητα Οικόπεδου
 13. Φάκελος Πλήρης Οικοδομικής Άδειας
 14. Τεύχη: Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης
 15. Τιμολόγιο Μελέτης
 16. Προϋπολογισμός
 17. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 18. Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
 19. Χρονικός Προγραμματισμός

Αναμένεται εντός των ημερών η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, που καθυστέρησε λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΟΣΚ. Το κτιριολογικό πρόγραμμα πάντως δεν είναι στοιχείο της μελέτης, αλλά συνοδευτικό απαιτούμενο για την ένταξη του έργου, για το οποίο και πάλι ασχολείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα.

 

Β) Η μελέτη του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Βλάστης» προϋπολογισμού 500.000€ εκπονήθηκε επίσης από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κοζάνης, ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει:

 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια (φωτοτυπία)
 2. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Σχέδια – Υπολογισμοί – Τεύχη – Τεχνική Περιγραφή) (σε ηλεκτρονική μορφή)
 3. Προϋπολογισμοί μελέτης
 4. Τεχνική Περιγραφή (ένα τεύχος με Η-Μ και ένα χωρίς Η-Μ)
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
 7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
 8. Χρονοδιάγραμμα έργου
 9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Η μελέτη αυτή δεν είναι προδιαγραφών ΠΕΠ, καθώς η χρηματοδότησή του θα γινόταν από κονδύλια του ΟΣΚ και ιδίους πόρους της πρώην Ν.Α. Κοζάνης.

Γ) Η μελέτη του έργου «Αποχετευτικοί αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Μουρικίου, Βερμίου και Πτολεμαΐδας στον Βιολογικό Πτολεμαΐδας, προϋπολογισμού 8.000.000€ εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ για λογαριασμό της πρώην Ν.Α. Κοζάνης και χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ΠΕΠ (Μέτρο 7.4.1) με συνολικό κόστος 830.000€ με Φ.Π.Α.

Το συνολικό έργο έχει διαχωριστεί σε τρεις (3) ζώνες ως εξής:

–          Ζώνη 1:

Περιλαμβάνονται τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των Τ.Δ. Κρυόβρυσης και Άρδασσας του Δήμου Μουρικίου, χωρίς αντλιοστάσια.

–          Ζώνη 2

Περιλαμβάνονται τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των Τ.Δ. Αναρράχης, Μηλοχωρίου, Εμπορίου και Φούφα του Δήμου Μουρικίου και τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των Τ.Δ. Δροσερού, Γαλάτειας και Ολυμπιάδας του Δήμου Πτολεμαΐδας καθώς και η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων.

–          Ζώνη 3

Περιλαμβάνονται τα εξωτερικά δίκτυα των ακαθάρτων των Τ.Δ. Μεσοβούνου, Κομνηνών, Ανατολικού του Δήμου Βερμίου και των Τ.Δ. Περδίκα και Πενταβρύσου του Δήμου Πτολεμαΐδας, καθώς και η κατασκευή δυο (2) αντλιοστασίων.

 

Ο φάκελος της μελέτης είναι πλήρης και περιλαμβάνει:

 1. Προμετρήσεις
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Τεύχη δημοπράτησης
 5. Αναλυτική διακήρυξη
 6. Διακήρυξη δημοπρασίας
 7. Οριστική υδραυλική μελέτη
 8. Μελέτες αντλιοστασίου
 9. Τοπογραφική μελέτη

10.  Γεωλογική μελέτη

11.  Περιβαλλοντική μελέτη

Έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση για ένα τμήμα του έργου και αναμένεται η αδειοδότηση για το υπόλοιπο (με σημαντική καθυστέρηση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Έργων του ΥΠΕΚΑ).

Η μελέτη έχει ήδη κατατεθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΑΑ – ταμείο συνοχής).

Δ) Το έργο « Αγωγός διασύνδεσης Ταμιευτήρα Μηλοχωρίου με υφιστάμενο αρδευτικό Μηλοχωρίου» προϋπολογισμού 310.000€ εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της πρώην Ν.Α. Κοζάνης με ποσό 83.000€.

 

Ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει:

 1. Οριστική υδραυλική μελέτη
 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση
 3. Γεωλογική μελέτη
 4. Περιβαλλοντική μελέτη
 5. Γεωργοοικονομική μελέτη
 6. Φάκελος άδειας εκτέλεσης έργου

 

Η μελέτη έχει ήδη κατατεθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ)

Από τα παραπάνω μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του όσον αφορά την ωριμότητα και την πληρότητα των μελετών, που παραδόθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Δήμο Εορδαίας.

Τώρα όσον αφορά τις δηλώσεις της κ. Δημάρχου μένει το ερώτημα: Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσαν;

Όπως και να έχει πάντως ένα είναι γεγονός: ότι υπερέβησαν τα όρια της δεοντολογίας. Κρίμα!

 

 

 

Γιάννης Σόκουτης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης