ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                                       ΑΔΑ : Β4ΓΙ7ΛΨ-ΙΛΝ

1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» με προϋπολογισμό 5.325.900,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (κοινή κατηγορία): είτε κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , με προϋπολογισμό 4.018.655,07 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) είτε κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 4.018.655,07 ΕΥΡΩ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 13-09-2012 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 30 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-09-2012 ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

4.1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω είτε για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας

4.3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. είτε για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.4) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 81.633,10 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 18-04-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά ποσοστό 15 % από Εθνικούς Πόρους.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10%, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 (άρθρο 242, παρ.3) και την Εγκύκλιο 9 (Α.Π Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-04-2012) του ΥΠΟΜΕΔΥ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη   10 – 08 – 2012

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Δακής