Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550 (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης