ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΨ-6ΕΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτ. Μακ/νίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την αρίθμ.39987/988/21-05-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

6. Το από 21-02-2013 Πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

από το οποίο προκύπτει ότι απέβη άκαρπη λόγω μη εμφάνισης πλειοδότη η αρίθμ. 3053/80/14-01-2013 Διακήρυξη Δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 9α Ν. 4061/2012.

                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την επανάληψη διεξαγωγής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

1.Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στο γραφείο 14 του 1ο ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 8 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Έκταση 5.000 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του αρίθμ 1κθ τεμαχίου συνολικής έκτασης 10014.914 τ.μ. χερσολείβαδου κοινού τεμαχίου της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Ξηρολίμνης έτους 1931.

3.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος :

Με την αρίθμ. 9/2012 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς στο 60% εξήντα τοις εκατό, για δε την επανάληψη της δημοπρασίας ορίζετε ελάχιστο όριο προσφοράς στο (70%) εβδομήντα τοις εκατό της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δώδεκα ευρώ και εννέα λεπτά κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά εξήντα ευρώ και σαράντα πέντε

( 60,45€) το έτος.

4. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 Ν. 4061/2012:

α) Ορίζεται από την Επιτροπή στα έξι ευρώ και πέντε λεπτά 6,05€.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

5. Διάρκεια της παραχώρησης :

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών

6.Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι στα δώδεκα ευρώ και εννέα λεπτά κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά 60,45 ευρώ και σαράντα πέντε ( 60,45€) το έτος Χ ποσοστού 10% = έξι ευρώ και πέντε λεπτά 6,05€.

7.Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

8.Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

9.Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

10. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012.

O Δ/ντής Πολιτικής Γης

Χαράλαμπος Παγκαρλιώτας