Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)

Συνάντηση εργασίας με θέμα την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Διοικητηρίου Π.Ε Κοζάνης με τη συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης(ΣΕΔ) με την επωνυμία «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.» (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε Α.Ε.) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των επαφών που πραγματοποιεί η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. και ο Ε.Ο.ΑΝ. με τις περιφερειακές αρχές της Ελλάδας με σκοπό την ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των Α.Λ.Ε. από τα Σημεία Παραγωγής τους ώστε να αποτραπεί η παράνομη διαχείριση και διακίνηση αυτών των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων.

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (Α.Λ.Ε) είναι τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, τα έλαια επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs) κλπ, ή όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 82/2004 «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής ή συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για την χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά…».

Περιέχουν:

 • βαρέα μέταλλα, (δεν πρέπει να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα διότι είναι τοξικά και καρκινογόνα)
 • πολυαρωματικές ενώσεις σε ποσοστό >3 % wt (είναι καρκινογόνες σε απλή επαφή με το δέρμα),
 • χλωριωμένες ενώσεις (κατά την καύση τουςπαράγονται διοξίνες και φουράνια)
 • και θείο σε ποσοστά 0,6–1,0 % wt, (πολύ υψηλότερο δηλαδή από τα συμβατικά καύσιμα)

Για τον λόγο αυτό έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)] ως Επικίνδυνα Απόβλητα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ. οι γενικές αρχές, το νομικό πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής καθώς και οι στόχοι και τα οφέλη των Συστημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε παρουσίασε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΛΕ και τις τεχνολογίες αναγέννησης, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη διαχείριση τους και παρουσίασε στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη του συστήματος και στους εθνικούς στόχους της συλλογής και αναγέννησης των ΑΛΕ, όπως παρατίθενται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)

Τέλος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κατάλογος σημείων μεγάλης δυναμικότητας που εμφανίζουν πτώση απόδοσης ΑΛΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε διατυπώθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Περιφέρειας και ενίσχυση του ρόλου της με στόχο την αποφυγή της παράνομης διαχείρισης και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα.

Για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) θα προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

 1. I. Ενημέρωση των Σημείων Παραγωγής Α.Λ.Ε. (Σημεία Συλλογής) σχετικά με τις από τον νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στη διαχείριση των παραγόμενων Α.Λ.Ε.
 2. II. Καταγραφή και διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες Α.Λ.Ε. που παρήγαγαν και διαχειρίστηκαν τα Σημεία Συλλογής (Σ.Σ.).
 3. III. Διενέργεια Ελέγχων προκειμένου να τεκμηριωθεί η ορθή – σύννομη διαχείριση των παραγόμενων Α.Λ.Ε. από τα Σ.Σ.

Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι των Σημείων Παραγωγής Α.Λ.Ε., βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρεούνται:

 • Να προμηθεύονται λιπαντικά έλαια εταιρειών ενταγμένων σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ. Κατάλογος εταιρειών ενταγμένων στο ΣΕΔ υπάρχει στην ιστοσελίδα www.endiale.gr.
 • Να αποθηκεύουν τα ΑΛΕ σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας τους.
 • Να μην αναμιγνύουν τα ΑΛΕ με άλλα απόβλητα.
 • Να παραδίδουν τα ΑΛΕ σε αδειοδοτημένο συλλέκτη που έχει σύμβαση συνεργασίας με το ΣΕΔ. Κατάλογος συλλεκτών που συνεργάζονται με το ΣΕΔ υπάρχει στην ιστοσελίδα www.endiale.gr.
 • Να εκδίδουν για κάθε παράδοση ΑΛΕ Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο.
 • Να παραλαμβάνουν για κάθε παράδοση ΑΛΕ το πρωτότυπο του Έντυπου Αναγνώρισης που εκδίδεται από τον Συλλέκτη.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε παραγωγό ή διαχειριστή ΑΛΕ που με πράξη ή παράλειψη παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας ως προς τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986, όπως ισχύουν.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας