Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο. 4 Κοζάνης – Όρια Νομού Ημαθίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ07ΛΨ-2Ω1

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο. 4 ’’Κοζάνης – Όρια Νομού Ημαθίας’’

προϋπολογισμού: 51.299,63 € (με Φ.Π.Α.)

χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 041 (Απόφαση έγκρισηςδαπάνης 69/13) κατηγορίας Εργων  Οδοποιίας

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης , μέχρι τις 28 – 03 – 2013 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης.. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052684, FAX 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαλασία Κυριαζίδου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-04-2013 ημέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α). Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α1 τάξη, Α2 τάξη , 1η τάξη για έργα κατηγορίας ‘Εργων Οδοποιίας ,καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία , έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 834,15 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 2-11-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι   6 μήνες.

6. Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ041 (Απόφαση έγκρισηςδαπάνης 69/13 – Έκθεση ανάληψης386/2013) .Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη   27 – 02 – 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κ. Δακής