Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7ΛΨ-Γ1Σ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Διακήρυξης 5/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για το έτος 2014. Ο προϋπολογισμός είναι 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 12/3/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 12/3/2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07. Οι προσφορές που θα κατατεθούν μπορούν να αναφέρονται είτε σύνολο του προϋπολογισμού είτε για μέρος του προϋπολογισμού ανά περιοχή.

Η εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 5.000,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351412 fax: 2461047209 , αρμόδιος υπάλληλος κα Καλημέρη Ευαγγελία στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.                                                                                                                                                                                     

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Δακής Γεώργιος