Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των υπηρεσιακών μελών για την συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – ΣΠΑΡΤΟΥ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’2540) και υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και την υπ’αριθμ.44/24-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. , την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. , στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο ,3ος Όροφος ), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των υπηρεσιακών μελών και συγκεκριμένα των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. + 1.832,50 ΕΩΣ Χ.Θ. + 2.093,00» προϋπολογισμού δαπάνης : 34.500,00 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας , που κατέχει θέση ευθύνης , παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας όπως προβλέπεται.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, όπως προβλέπεται , να διαβιβαστεί αμελλητί στο Γραφείο Τύπου.

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ + Φακ.έργου.

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε.Κοζάνης
κ.α.α.

Κων/νος Αναγνώστου
Πολ/κός Μηχ/κός με Β’ β