«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθεί Μητρώο Προμηθευτών δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας.

Απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση προς όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

–          Στον σχεδιασμό και διαχείρισης ιστοσελίδων

–          Στις εκδόσεις έντυπου υλικού

–          Στην φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και στην δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot

να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας Διοικητήριο 52100 (Γραφείο 3 3ος όροφος) με την ένδειξη «Μητρώο Προμηθευτών», μέχρι στις 30/06/2012 για να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια όπως αυτή ορίζεται και ερμηνεύεται από το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 και κατέχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ISO) και η διαπίστευσή τους επισημοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς (ΕΛΟΤ, ΕΣΥ) παρακαλούνται να επισυνάψουν το πιστοποιητικό.

Ο διακριτικός τίτλος που θα φέρει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι το 1435.

Η Εταιρία Τουρισμού μπορεί να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συλλεχθούν με την παρούσα διαδικασία τελούν υπό την προστασία των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με απλή δήλωση προς την Εταιρία τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2467350229