Διεθνές Συνέδριο με θέμα Διασφάλιση και προστασία του νερού για τις μελλοντικές γενιές

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP διοργανώνει στης 23 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στη ΖΕΠ, Διεθνές Συνέδριο με θέμα :

« Διασφάλιση και προστασία του νερού για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνές Συνέδριο με θέμα Διασφάλιση και προστασία του νερού για τις μελλοντικές γενιές

23rd Mai, Wednesday, 2012

Venue: ZEP Kozani, Facilities of the Region of Western Macedonia

Time Content

09:30

Press conference

10:00

Registration

10:30

1st International Conference

Address of Welcome by representatives of PP2 and PP3 and LP

11:15

Project “SHARP”, History, key-contents, objectives and experiences G. Probst (LP)

11:45

Quantitative data of water resources in Western Macedonia E. Kodona

12:15

Management of Water Resources in Chios municipality

V. Rozakis (PP3)

12:30

Binomial fee estimation for a rational use of water in agriculture V. Volpe (PP4)

12:45

Artificial recharge of the Mean Sea Level Aquifer with polished TSE J. Magro (PP5)

13:00

Quantifying groundwater / surface water interaction
M. Adynkiewicz-Piragas (PP6)

13:15

Lunch (break)

14:15

Urban groundwater monitoring using 3D geological information to inform hydrogeological understanding
K. Twatt (PP7)

14:30

Storm water management in settlement areas as a contribution to sustainable groundwater management
C. Niemand (PP8)

14:45

Use of artificial groundwater recharge to sustain good quality of drinking water supply in Graz, Austria
F. Gundacker (PP9)

15:00

Monitoring the quality of groundwater and surface water in Western Macedonia

A. Sfikas

15:30

Coffee Break

16:00

SHARP detailed experiences, good practices identified and information on SHARP manual
H. Kupfersberger (External expert LP)

16:30

Summary of the 1st International Conference

17:00

Closure of the 1st International Conference

 

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Τόπος: ΖΕΠ Κοζάνη

Ώρα Περιεχόμενα

09:30

Συνέντευξη τύπου

10:00

Εγγραφές

10:30

Έναρξη Συνεδρίου

Χαιρετισμοί από τους αντιπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επικεφαλής Εταίρου (LP- Αυστρία)

11:15

Πρόγραμμα “SHARP”, ιστορική αναδρομή, βασικά περιεχόμενα, στόχοι και εμπειρίες – G. Probst (LP)

11:45

Ποσοτική ανάλυση των υδατικών πόρων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας – Ε. Κωδωνά

12:15

Διαχείριση υδατικών πόρων στον Δήμο Χίου – Β. Ροζάκης

12:30

Εκτίμηση διονυμικού τέλους για την ορθολογική χρήση του νερού στη γεωργία – V. Volpe

12:45

Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων στη μέση στάθμη της θάλασσας – J. Magro

13:00

Ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης των υπόγειων / επιφανειακών υδάτων – M. Adynkiewicz-Piragas

13:15

Γεύμα

14:15

Παρακολούθηση των αστικών υπόγειων υδάτων με τη χρήση 3D γεωλογικών πληροφοριών – K. Twatt

14:30

Διαχείριση των υδάτων υετού σε αστικές περιοχές, ως συμβολή στην αειφόρο διαχείριση των υπογείων υδάτων – C. Niemand

14:45

Χρήση τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων για τη διατήρηση της καλής ποιότητας του πόσιμου νερού στο Γκρατς της Αυστρία – F. Gundacker

15:00

Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας – Α. Σφήκας

15:30

Διάλλειμα για καφέ

16:00

Λεπτομερείς εμπειρίες από το πρόγραμμα SHARP, καλές πρακτικές και πληροφορίες για εγχειρίδιο του SHARP – H. Kupfersberger (Εξωτερικός συνεργάτης του LP)

16:30

Σύνοψη Εργασιών -Κλείσιμο Συνεδρίου