Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2013-2014

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2013-2014

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 13/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013» ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/13» ΑΡ. ΔΙΑΚ. 15/2014