ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.129 τμ στο αγρόκτημα Αγίας Άννας, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.129 τμ στο αγρόκτημα Αγίας Άννας, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 7189/14112013 αίτηση του Ηλιόπουλου Αθανασίου του Πασχάλη με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης στο αγρόκτημα Αγίας Άννας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ ́ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27122010(ΦΕΚ Α’/239/27122010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/2622014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

8. Την αρίθμ. 4664/372014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

9. Την 28/2014 απόφαση προσδιορισμού ελάχιστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος της Επιτροπής Θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών.

10. Το 5771/2982014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα την ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο απεικονίζεται η προς παραχώρηση έκταση στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΩΞΡΞ7ΛΨ-16Χ)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ ́ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 3 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς στις 9 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 9:31 π.μ. και ώρα λήξης στις 9:40 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση έκτασης με σκοπό την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης των 4.129 τ.μ. του αριθμ. 470 διαθέσιμου τεμαχίου μη κυρωμένου αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας έτους 20102012 όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διαγράμματα του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού Καραγιάννη Γεωργίου το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα ΤοπογραφίαςΕποικισμούΑναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Καστοριάς.

3.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αρίθμ. 28/2014 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα οκτώ ευρώ (8,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά τριάντα τρία ευρώ και τρία λεπτά (33.03 €) το έτος.

4. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπος και χρόνος καταβολής του (άρθρο 10 Ν. 4061/2012:

α) Η σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται από την Επιτροπή στο 2% ανά δύο έτη της τελικής τιμής που θα προκύψει μετά την δημοπρασία.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Το τίμημα θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς και συγκεκριμένα στο Τμήμα ΤοπογραφίαςΕποικισμούΑναδασμού.

5. Διάρκεια της παραχώρησης:

Η χρονική διάρκεια παραχώρησης θα είναι για είκοσιπέντε (25) έτη.

Συνημμένα:

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.129 τμ στο αγρόκτημα Αγίας Άννας, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (pdf)