ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 6.000 ΤΜ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΥΓΕΡΗΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 6.000 ΤΜ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΥΓΕΡΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας ∆υτ. Μακ/νίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την αρίθμ.39987/988/21-05-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στο γραφείο 18 του 1ο ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 29 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης στις 09:15 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:30 π.μ.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Έκταση 6.000 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του αρίθμ. 228γ τεμαχίου συνολικής έκτασης 4.263.686 τ.μ. χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο της Αναμόρφωσης Αγροκτήματος Λυγερής έτους 1978-1979.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος :

Με την αρίθμ. 11/2014 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα έντεκα ευρώ (11,00€) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά εξήντα έξι ευρώ (66,00€) το έτος.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη (ΒΙΞΒ7ΛΨ-3ΦΠ)