ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του παραπάνω αναφερόμενου μέτρου, να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013) ΚΥΑ.

Στόχος του ανωτέρου μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και κατά το πλείστον συμβάλλουν:

  • Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής.
  • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.
  • Στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» ή «ορεινό», φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές.
  • Στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή.
  • Στη βελτίωση και στην παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων.
  • Στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΟΑ.

Για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το συγκεκριμένο μέτρο χορηγεί ενίσχυση έως 50% υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου και αφορά στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων:

ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Μέσω του προγράμματος, στην παρούσα πρόσκληση, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντωνστους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών-πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, γεωμήλων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο από την 30η /12/2013 και  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr,όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και περίπου 18 εκατ. ευρώ από αυτά θα διατεθούν στον τομέα του γάλακτος, εφόσον εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

  • του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης “1540” του Υπ.Α.Α.Τ. ,
  • της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και των διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr,

καθώς και από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Γενική Διευθύντρια

Ιωάννα Κοντογούνη