Αποκατάσταση καθιζήσεων – Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – Σημάνσεις – Επουλώσεις – Συντηρήσεις

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Προυπολογισμός: 229.050,οο ευρώ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ: 041/ 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. H Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: . Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 229.050,οο ευρώ με Φ.Π.Α., αναλυτικά(δαπάνη εργασιών 136.658,73 ευρώ, Γ.Ε. και Ο.Ε 24.598,57 ευρώ., απρόβλεπτα 24.188,60 ευρώ, αναθεώρηση 773,61 ευρώ και Φ.Π.Α. 42.830,49 ευρώ ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο, Καστοριά 52100 (3ος όροφος), μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα (για έργα πού δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673 50303, FAX επικοινωνίας 24670 22223 – 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Στάμκος Θωμάς 3ος Όροφος, Γραφείο 15.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς και β))αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (3.709,oo€)και ισχύ τουλάχιστον έξι (6)μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

                6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ. 041 έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 26/07/2013

Ο Περιφερειάρχης

Γιώργος Δακής