Απόφαση 941/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 24-7-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1984/19-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Νικού Αντώνιος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση η κα Καραγεώργου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

36ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 941/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 59538/1346/9-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η έγκριση δαπάνης ποσού 10.000€ για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. (ΚΑΕ 072.0844 – Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης:2648/12).

Το λόγο πήρε το μέλος κα Δούφλια Αγλαία και είπε ότι δεν το ψηφίζει γιατί θεωρεί ότι είναι μεγάλο το ποσό. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία εισήγηση για τι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται και θα λάβουν χώρο στην Π.Ε. Κοζάνης. Επιπλέον τονίζει το μεγάλο έλλειμμα οργάνωσης που υπάρχει σε όλες τις Π.Ε. και την απουσία της εκφώνησης ενός προγράμματος χρηματοδότησης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θα περίμενε βέβαια όλα αυτά τα αιτήματα που ακατάσχετα έρχονται εδώ σε κάθε συνεδρίαση να επεξεργάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας και να έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή μόνο η έγκριση των χρηματικών ποσών.

Έπειτα ο Αντιπρόεδρος κ. Πάτρας Βασίλειος πρότεινε λόγω έλλειψη προγράμματος δράσεων για το που θα συμμετέχουμε και σε τι, την αναβολή του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία την αναβολή της συζήτησης του θέματος. Μειοψήφησε το μέλος κα Δούφλια Αγλαία.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ