Απόφαση 915/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 03-06-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 1854/29-05-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Σαββόπουλος Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Γρίβας Κων/νος, Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 915/14

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 69.450,00€ για την κάλυψη των δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 53131/3515/28-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 69.450,00€, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 30197/6987/14-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (σε ευρώ)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5.700,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

21.000,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

25.000,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

17.750,00

ΣΥΝΟΛΟ

69.450,00

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 69.450,00€, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 30197/6987/14-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ