Απόφαση 753/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 20-6-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1661/15-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος που αναπληρώθηκε νόμιμα.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Κουζίακης Γεώργιος υπάλληλος της Π.Δ..Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

26ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 753/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 149.612,10€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 51597/2760/15-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 149.612,10€, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 23627/14-6-2012 και 81162/15-6-2012/15-6-2012 έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή Διατροφικού Επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο 2012 ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

17.551,10€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

30.396,00€

ΚΟΖΑΝΗ

73.000,00€

ΦΛΩΡΙΝΑ

28.665,00€

ΣΥΝΟΛΟ

149.612,10€

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή και κατανομή στις Περιφερειακές ενότητες ποσού 149.612,10€, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 23627/14-6-2012 και 81162/15-6-2012/15-6-2012 έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή Διατροφικού Επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο 2012 ως ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

5. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

6. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

7. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ