Απόφαση 750/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 20-6-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1661/15-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος που αναπληρώθηκε νόμιμα.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Κουζίακης Γεώργιος υπάλληλος της Π.Δ..Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

23ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 750/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 25.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΜ-440-ΠΙΝΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 47756/2614/12-6-2012 έγγραφο της Δ/νης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατάνομής ποσού 25.000,00€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ΄. 25264/ΔΕ-3078/5-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων όπως φαίνονται αναλυτικά στο ανωτέρω έγγραφο του υπουργείου.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής του ποσού 25.000,00€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ΄. 25264/ΔΕ-3078/5-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ

Β) Ομόφωνα την κατανομή του ποσού για τα έργα με α/α 1,2 και 5 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ΄. 25264/ΔΕ-3078/5-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ

Γ) Κατά πλειοψηφία την κατανομή του ποσού για τα έργα με α/α 3,4 και 6 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ΄. 25264/ΔΕ-3078/5-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ. Μειοψήφησε τα μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

5. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

6. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

7. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ