Απόφαση 707/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 13-6-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1571/8-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Βογιατζής Εμμανουήλ. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Κουτσούλας Απόστολος, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ,, , η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης , ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 707/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ) Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 48485/1577/7-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την Αριθμ. 25267/ΔΕ-3055/5-6-2012, γνωστοποίησε την επιχορήγησή της Π.Ε. Γρεβενών με το ποσό των €, για τη χρηματοδότηση των κατωτέρω έργων του ΠΔΕ ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ):  

α/α

ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗ – ΒΟΥΝΑΣΑ

200.000,00

2.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗ – Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

200.000,00

3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.000,00

4.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

60.000,00

5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΕΛΛΟΝΤΟΣ

50.000,00

6.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)

1.000,00

7.

ΔΡΟΜΟΙ ΓΕΥΣΕΩΝ ΠΙΝΔΟΥ

80.000,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

592.000,00

Η εν θέματι χρηματοδότηση πρέπει ως εκ τούτου να γίνει αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητείται η έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, ποσού € από το ΠΔΕ ΣΑΕ 440 σύμφωνα με το αριθμ. 25267/ΔΕ-3055/5-6-2012 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχής χρηματοδότησης, ποσού € από το ΠΔΕ ΣΑΕ 440 σύμφωνα με το αριθμ. 25267/ΔΕ-3055/5-6-2012 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, για την χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ