Απόφαση 702/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 13-6-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1571/8-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Βογιατζής Εμμανουήλ. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Κουτσούλας Απόστολος, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ,, , η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης , ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 702/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

                Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 46522/1529/31-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

Με την Αριθμ. 17/536/9-5-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η επαπροκήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» όπως και με την 4/111/7-2-2011 η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

              Στο Διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές ως ακολούθως :

  1. 1.HIPAC Α.Ε.Β.Ε με αρ.πρωτ.45446/1487/29-5-2012
  2. 2.ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με

     αρ.πρωτ.45945/1498/30-5-2012

Με το από 30-5-2012 Πρακτικό της η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε α) υπέρ της απόρριψης της προσφοράς του δεύτερου συμμετέχοντος λόγω έλλειψης στοιχείων στο φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) στη κατακύρωση του διαγωνισμού του θέματος στον πρώτο συμμετέχοντα την εταιρεία HIPAC Α.Ε.Β.Ε (ΑΦΜ 094472691) έναντι ποσού «46.599,78»€.

Έχοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις ζητείται η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού δηλαδή την κατακύρωση του διαγωνισμού του θέματος στην εταιρεία HIPAC Α.Ε.Β.Ε με ποσό «46.599,78»€ με Φ.Π.Α.

                Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αναβολή του θέματος για περισσότερο διευκρινήσεις από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ