Απόφαση 68903

Ενημέρωση Ιδιωτικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στoΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007, όπως ισχύει.
 2. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
 3. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ540//27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
 5. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) για την «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 6. Τη με αρ. πρωτ. 35564/ΕΥΣ4731/30-7-2008 (ΦΕΚ 1977/Β/24-9-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 26884/ΕΥΣ4244/28-5-2009 απόφαση του ιδίου.
 7. Τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση δράσεων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
 8. Τον Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)
 9. Την επιβεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων / Δνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 10. Την εφαρμογή των κριτηρίων διαχωρισμού των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) – Κριτήρια Διαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.» του Ε.Π., μέσω του μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων που προβλέπεται στις διατάξεις εφαρμογής,
 11. Τις εκδοθείσες αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στις οποίες περιγράφονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Αποφασίζει

την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»

Άξονα Προτεραιότητας: 05 – «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

Θεματική Προτεραιότητα: 8 – Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Κωδικός Εκχώρησης: 1436

MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

215527

ΑΦΟΙ Ν.ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΑΕ (Π04/5/00004/Ε)

ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε.

1.500.000,00

525.000,00

215536

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο. Ε. (Π04/4/00091/Ε)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο. Ε.

905.000,00

362.000,00

215538

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε. (Π04/5/00006/Ε)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε (BALTES A.E).

1.780.000,00

890.000,00

215540

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ξ.Ε. (Π04/5/00038/Ε)

Β. ΓΟΥΣΙΟΣ – Γ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ξ.Ε.

1.805.943,00

902.971,50

215562

Α. ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.(Π04/5/00017/Ε)

Α. ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

393.635,18

177.135,83

215569

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΒΕ (Π04/4/00095/Ε)

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΒΕ

1.550.000,00

775.000,00

215573

Δ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο. Ε. (Π04/4/00084/Ε)

Δ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ

1.922.000,00

864.900,00

215574

ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ. – ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α. Ο. Ε.

ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ

1.699.859,71

764.936,87

215557

ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε. (Π04/5/0009/Ε)

ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε.

277.060,00

124.677,00

215587

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α. Ε. (Π04/4/00076/Ε)

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

2.282.750,00

1.141.375,00

215572

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Π04/4/00075/Ε)

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.

738.000,00

295.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.854.247,89

6.823.196,20

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Γενικός Γραμματέας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρέας Λεούδης


Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Νίκης 5-7, 10 180 Αθήνα)

-Διεύθυνση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

-Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα)

-Αρχή Πιστοποίησης (Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής)

3. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας