Απόφαση 67331

Ενημέρωση Ιδιωτικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στoΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τον Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), όπως ισχύει
 4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007, όπως ισχύει.
 5. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
 6. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ540//27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
 7. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
 8. Την εφαρμογή των κριτηρίων διαχωρισμού των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) – Κριτήρια Διαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.» του Ε.Π., μέσω του μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων που προβλέπεται στις διατάξεις εφαρμογής,
 9. Τη με αρ. πρωτ. 35560/ΕΥΣ4730/30-7-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 26884/ΕΥΣ4244/28-5-2009 απόφαση του ιδίου.
 10. Την απόφαση της 9 Μαρτίου 2009 της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ Μακεδονία-Θράκη» που αφορά (μεταξύ άλλων) στην έγκριση κριτηρίων για επιλογή και αξιολόγηση δράσεων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/04, όπως τροποποιήθηκε
 11. Τη με αρ. πρωτ. 17100/ΕΥΣ2980/21-4-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κάθε περιφέρειας
 12. Την επιβεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 13. Τις αποφάσεις ένταξης των επενδύσεωνστις διατάξεις του Ν.3299/04, όπου περιγράφονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις δικαιούχου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» (Αξονας 5-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ, Θεματική προτεραιότητα 8-Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις) της πράξης κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»

Άξονα Προτεραιότητας: 05 – «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

Θεματική Προτεραιότητα: 8 – Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Κωδικός Εκχώρησης: 1436

MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ (σε €)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

371536

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ (Π04/5/00002/Ε)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

2.000.000,00

640.000,00

371537

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Π-Κ-Ζ ΑΒΕΕ (Π04/5/00090/Ε)

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Π-Κ-Ζ ΑΒΕΕ

634.116,36

285.352,36

371538

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALFA WOOD -ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π04/5/00136/Ε)

ALFA WOOD -ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.999.301,22

499.825,30

371539

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π04/5/00147/Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.707.863,84

768.538,73

371540

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ (Π04/5/00173/Ε)

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ

1.920.595,25

864.267,86

371541

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLERGON ΜΟΝ Ε.Π.Ε. (Π04/5/00019/Ε)

SOLERGON ΜΟΝ Ε.Π.Ε.

1.439.565,00

647.804,25

371542

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/5/00048/Ε)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1.053.483,80

410.858,68

371543

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. & Α. ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. (Π04/5/00072/Ε)

Θ. & Α. ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

525.926,25

205.111,24

371544

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π04/5/00014/Ε)

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

554.822,74

249.670,23

371545

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/5/00003/Ε)

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1.875.000,00

843.750,00

371546

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε. (Π04/5/00052/Ε)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε.

1.316.889,44

592.600,25

371547

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π04/5/00130/Ε)

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.773.830,00

886.915,00

ΣΥΝΟΛΟ

16.801.393,90

6.894.693,90

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής


Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, 10 180 Αθήνα)

-Διεύθυνση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

-Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα)

-Αρχή Πιστοποίησης (Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής)

3. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας