Απόφαση 626/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 29-5-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1418/24-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 626/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 576.501,20€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (45η ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ 42808/2387/22-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 576.501.20€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 42743/927/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (45η Κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42743/927/21-5-2012 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

Tα μέλη κα Δούφλια Αγλαία και ο κ. Σημανδράκος Ευάγγελος συμφώνησαν στα εξής:

«Ως παράταξη ζητήσαμε πολλές φορές σε περιφερειακά συμβούλια να μας προσκομιστεί κατάσταση με τα πιστοποιημένα έργα του Τοπικού Πόρου, ώστε να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μας έχει προσκομιστεί καμία τέτοια κατάσταση.

Συνεπώς δεν έχουμε γνώση για τις οφειλές και πολύ περισσότερο δεν έχουμε αντιληφθεί για την συγκεκριμένη κατανομή με ποίες διαδικασίες έγινε και κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες προτεραιότητας πληρωμών.  

Επίσης δεν μας προσκομίστηκαν, εάν και ζητήθηκαν, τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. του Νομού Κοζάνης, η 95013/3908/18-11-10 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το πρακτικό 2/2012 της Επιτροπής Κατανομής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη αποδοχή και κατανομή.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν αρνούμαστε την πληρωμή των έργων που έχουν ενταχθεί και πιστοποιηθεί. Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να τακτοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αλλά με διαδικασίες και κανόνες που εξασφαλίζουν, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αφορούν οι πληρωμές του Ε.Α.Π.»

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία την αποδοχή και κατανομή ποσού 576.501.20€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 42743/927/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (45η Κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. . 42743/927/21-5-2012 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

Μειοψήφησαν τα μέλη κα Δούφλια Αγλαία και ο κ. Σημανδράκος Ευάγγελος, ενώ το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ ψήφισε θετικά για την αποδοχή, αλλά έδωσε λευκή ψήφο για την κατανομή του ποσού στα έργα με α/α 1 έως 8, ενώ καταψήφισε την κατανομή στο έργο με α/α 9.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ