Απόφαση 59140

Ενημέρωση Ιδιωτικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της 68903/3745/15-7-2009 απόφασης για «Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στoΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τον Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), όπως ισχύει
 4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007, όπως ισχύει.
 5. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
 6. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ540//27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
 7. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
 8. Την εφαρμογή των κριτηρίων διαχωρισμού των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) – Κριτήρια Διαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.» του Ε.Π., μέσω του μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων που προβλέπεται στις διατάξεις εφαρμογής,
 9. Τη με αρ. πρωτ. 35560/ΕΥΣ4730/30-7-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 26884/ΕΥΣ4244/28-5-2009 απόφαση του ιδίου.
 10. Την απόφαση της 9 Μαρτίου 2009 της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ Μακεδονία-Θράκη» που αφορά (μεταξύ άλλων) στην έγκριση κριτηρίων για επιλογή και αξιολόγηση δράσεων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/04, όπως τροποποιήθηκε
 11. Τη με αρ. πρωτ. 17100/ΕΥΣ2980/21-4-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κάθε περιφέρειας
 12. Την επιβεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 13. Τις εκδοθείσες αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στις οποίες περιγράφονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.
 14. την υπ’ αρίθμ 68903/3745/15-7-2009 απόφαση για «Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013»
 15. Την 34409/1327/29-4-2010 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα “Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 68903/3745/15-7-2009 απόφασης για «Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013»”
 16. Τις 32424/1543/20-6-2011, 119570/4833/20-12-2010, 41166/1719/13-5-2010, 32417/1538/20-6-2010 , 97037/3983/15-10-2010 αποφάσεις ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των ενταγμένων έργων με MIS 215527, 215538, 215569, 292288, 292289 αντίστοιχα.
 17. Την 42339/659/15-9-2011 απόφαση ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του ενταγμένου έργου με MIS 215573.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την 68903/3745/15-7-2009 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Εγκρίνουμε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» (Αξονας 5-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ, Θεματική προτεραιότητα 8-Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις) των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»

Άξονα Προτεραιότητας: 05 – «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

Θεματική Προτεραιότητα: 8 – Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Κωδικός Εκχώρησης: 1436

MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ (σε €)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

215527

ΑΦΟΙ Ν.ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΑΕ (Π04/5/00004/Ε)

ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε.

1.575.000,00

551.250,00

215536

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο. Ε. (Π04/4/00091/Ε)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο. Ε.

905.000,00

362.000,00

215538

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε. (Π04/5/00006/Ε)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α.Ε (BALTES A.E).

1.811.063,17

905.531,59

215540

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ξ.Ε. (Π04/5/00038/Ε)

Β. ΓΟΥΣΙΟΣ – Γ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ξ.Ε.

1.805.943,00

902.971,50

215562

Α. ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.(Π04/5/00017/Ε)

Α. ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

393.635,18

177.135,83

215569

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΒΕ (Π04/4/00095/Ε)

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΒΕ

1.595.054,08

797.527,04

215573

Δ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο. Ε. (Π04/4/00084/Ε)

Δ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ

1.883.333,33

847.500,00

215574

ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ. – ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α. Ο. Ε.

ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ

1.699.859,71

764.936,87

215557

ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε. (Π04/5/0009/Ε)

ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε.

277.060,00

124.677,00

215587

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α. Ε. (Π04/4/00076/Ε)

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

2.282.750,00

1.141.375,00

215572

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Π04/4/00075/Ε)

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.

738.000,00

295.200,00

292288

ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε.- HOTEL PANORAMA (Π04/4/00070/Ε)

ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε.

1.518.365,05

759.182,53

292289

Ν. ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ-Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Π04/4/00062/Ε)

Ν. ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ-Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

2.288.500,00

1.258.175,00

292315

ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

1.121.780,47

437.494,39

292387

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Π04/4/00071/Ε)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

1.502.423,56

826.332,96

ΣΥΝΟΛΟ

21.397.767,55

10.151.289,71

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, 10 180 Αθήνα)

-Διεύθυνση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

-Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα)

-Αρχή Πιστοποίησης (Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής)

3. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας