Απόφαση 413/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 10-4-2012, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1005/5-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος, που αναπληρώθηκε νόμιμα.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Κων/νος Γρίβας, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος, Προϊστάμενος στο Τμήμα Ταμειακής Υποστήριξης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

12ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 413/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-4-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριο Ηλιάδη, με το οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης έχοντας υπ’ όψη:

  1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
  2. Την με αρ. πρωτ. 20/ΤΜ/12-1-2012 επιστολή της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στον ΟΟΣΑ
  3. Την ανάγκη εκπόνηση μελέτης με σκοπό την διεύρυνση των τοπικών αναπτυξιακών πόρων που θα δώσουν προοπτική στους κατοί8κους της περιοχής, θα προωθήσουν την ανάπτυξη των τοπ0ικών δεξιοτήτων χωρίς να αλλοιώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής των Πρεσπών
  4. Την Απόφαση ανάληψης δαπάνης του έργου του θέματος

Εισηγείται την έγκριση της δαπάνης και την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις Πρέσπες» με αγγλικό τίτλο «Fostering local economic and employment development an prespes»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε πλειοψηφία για το κατεπείγον του θέματος πρότεινε την έγκριση της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αναβολή του θέματος προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

5. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

6. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

7. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ