Απόφαση 148/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 14-2-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 419/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Αποστολίδης Κων/νος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καραγεώργου Αναστασία, προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 148/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΣΑΕ 205 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 9404/142/69-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Γρεβενών. με το οποίο ενημερώνουν την επιτροπή ότι με την αριθμ. 56661/ΔΕ – 9937/22-12-2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 85.000€ από το ΠΔΕ ΣΑΕ 205, για την εξόφληση οφειλών του έργου «Αποπεράτωση ιερών ναών που καταστράφηκαν από το σεισμό. Επίσης υπάρχει, από το 2011 και ένα αδιάθετο υπόλοιπο 5663,56€, εν σκοπώ δηλαδή 90663,56€. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατανεμηθεί στους αναδόχους των έργων για την εξόφληση οφειλών. Η πρότασή τους είναι η ακόλουθη:

1

Κ/Ξ Π. ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ – Ε. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ

Αποπεράτωση ΙΝ μεγάλου Σειρηνίου

14.220,50€

2

Κ/Ξ ΑΘ. ΤΑΣΙΟΣ – Δ. ΑΓΓΕΛΗΣ

Αποπεράτωση ΙΝ Αγίου Νικολάου Δήμητρας

15.786,38€

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΒΗΣ

Επισκευή ΙΝ Αγίου Αθανασίου Αηδονιών

12.000,00€

4

Κ/Ξ Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ-Θ. ΛΙΑΚΑΣ

Αποκ/ση ΙΝ Αγίου Δημητρίου Κνίδης

12.000,00€

5

Κ/Ξ Κ. ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ – Ε. ΣΛΙΚΑΣ

Αποπεράτωση ΙΝ Κέντρου

24.000,00€

6

Κ/Ξ Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ – Ν. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποπεράτωση ΙΝ Νησίου

12.656,68€

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούνται την έγκριση κατανομής χρηματοδότησης του έργου του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 «Αποπεράτωση ΙΝ που καταστράφηκαν από το σεισμό», ύψους 90.663,56€ ως ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση κατανομής χρηματοδότησης του έργου του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 «Αποπεράτωση ΙΝ που καταστράφηκαν από το σεισμό», ύψους 90.663,56€ ως ο παραπάνω πίνακας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

4 ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ