Απόφαση 108503

Ενημέρωση Ιδιωτικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στoΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010) για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τον Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), όπως ισχύει
 4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007, όπως ισχύει.
 5. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
 6. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ540//27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
 7. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
 8. Την εφαρμογή των κριτηρίων διαχωρισμού των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο «Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) – Κριτήρια Διαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.» του Ε.Π., μέσω του μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων που προβλέπεται στις διατάξεις εφαρμογής,
 9. Τη με αρ. πρωτ. 35560/ΕΥΣ4730/30-7-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 26884/ΕΥΣ4244/28-5-2009 απόφαση του ιδίου.
 10. Την απόφαση της 9 Μαρτίου 2009 της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ Μακεδονία-Θράκη» που αφορά (μεταξύ άλλων) στην έγκριση κριτηρίων για επιλογή και αξιολόγηση δράσεων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/04, όπως τροποποιήθηκε
 11. Τη με αρ. πρωτ. 17100/ΕΥΣ2980/21-4-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κάθε περιφέρειας
 12. Την επιβεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 13. Τις αποφάσεις ένταξης των επενδύσεων στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπου περιγράφονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις δικαιούχου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» (Αξονας 5-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ, Θεματική προτεραιότητα 8-Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις) της πράξης κρατικών ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004, με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη»

Άξονα Προτεραιότητας: 05 – «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

Θεματική Προτεραιότητα: 8 – Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Κωδικός Εκχώρησης: 1436

MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ (σε €)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

397701

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΔΗΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ (Π04/5/00011/Ε)

ΔΗΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

187.387,80

84.324,51

397702

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Β.Ε.Ε.’ (Π04/5/00013/Ε)

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Β.Ε.Ε.

583.000,00

262.350,00

397703

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ’ (Π04/5/00020/Ε)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

103.412,20

46.535,49

397704

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΧΡ. ΡΑΣΠΟΤΣΗΣ-Ε. ΤΣΙΑΡΑ Ο.Ε.’ (Π04/5/00022/Ε)

ΧΡ. ΡΑΣΠΟΤΣΗΣ-Ε. ΤΣΙΑΡΑ Ο.Ε.

101.117,71

45.502,97

397705

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.-ΤΑΤΣΙΔΗΣ Γ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.’ (Π04/5/00026/Ε)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.-ΤΑΤΣΙΔΗΣ Γ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.

175.663,35

87.831,68

397706

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε.Π.Ε’ (Π04/5/00032/Ε)

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε.Π.Ε

900.000,00

396.000,00

397707

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’ (Π04/5/00036/Ε)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

195.000,00

87.750,00

397708

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’ (Π04/5/00044/Ε)

ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

128.572,00

57.857,40

397709

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΔΑΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ’ (Π04/5/00047/Ε)

ΔΑΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

168.606,70

65.756,61

397710

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ’ (Π04/5/00054/Ε)

ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ

1.980.000,00

891.000,00

397711

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ’ (Π04/5/00061/Ε)

ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

323.332,52

145.499,63

397712

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.’ (Π04/5/00062/Ε)

ΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.

447.346,27

196.832,36

397713

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’ (Π04/5/00067/Ε)

ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

994.116,52

387.705,44

397714

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΧΡΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ’ (Π04/5/00075/Ε)

ΧΡΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

110.580,05

49.761,02

397715

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΒΕΕ’ (Π04/5/00101/Ε)

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΒΕΕ

185.800,00

83.610,00

397716

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ (Π04/5/00144/Ε)

Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

373.686,00

145.737,54

397717

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΒΕΪΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’ (Π04/5/00146/Ε)

ΒΕΪΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

129.477,68

58.264,96

397718

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’ (Π04/5/00070/Ε)

ΠΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

161.638,90

72.737,51

397719

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΕ’ (Π04/5/00204/Ε)

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΕ

827.090,00

264.668,80

397720

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΓΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ (Π04/5/00085/Ε)

ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΓΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

392.109,00

152.922,51

397721

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ‘Β. ΔΕΔΕΣ – Μ. ΓΚΑΛΦΑΣ ΟΒΕ’ (Π04/5/00112/Ε)

Β. ΔΕΔΕΣ – Μ. ΓΚΑΛΦΑΣ ΟΒΕ

296.000,00

133.200,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

8.763.936,70

3.715.848,42

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής


Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, 10 180 Αθήνα)

-Διεύθυνση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

-Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα)

-Αρχή Πιστοποίησης (Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής)

3. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας