Απόφαση 1022/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Στην Κοζάνη σήμερα 7-8-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 2104/2-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Γιάτσιος Ιωάννης. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

            Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1022/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 44.020,54€ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (1η ΚΑΙ 2η ΔΟΣΗ ΤΟΥ 2012) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πάτρας Βασίλειος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 62066/3260/17-7-2012 (και 62075/3261/17-7-2012) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής ποσού 44.020,54€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Λ5204/5-7-2012 και Λ5205/5-7-2012 έγγραφο του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από τα έσοδα άμεσων και έμμεσων φόρων με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων οδοποιίας (1η και 2η δόση του 2012).

            Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής ποσού 44.020,54€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Λ5204/5-7-2012 και Λ5205/5-7-2012 έγγραφο του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από τα έσοδα άμεσων και έμμεσων φόρων με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων οδοποιίας (1η και 2η δόση του 2012).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ