Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟτης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2013

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 15/2013 για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟτης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2013.

Προϋπολογισμός(μαζί με ΦΠΑ) : 28.000,00 ΕΥΡΩ ευρώ.

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 28-11-2013, ημέρα Πέμπτη

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 15/2013 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ. 2467350279 & 309).