ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειάρχη

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA, από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από δημόσιους φορείς ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή/και σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα κείμενα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής :

Στην ιστοσελίδα του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Δυτικής    Μακεδονίας    (http://jessica-ditikimacedonia.ibg.gr )

στην ιστοσελίδα την Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr/) και

στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.jessicafund.gr)

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία υλοποιούνται σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης όπως αυτά ορίζονται με βάση την υπ. αριθ. 16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Επιπλέον, τα έργα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφέρουν έσοδα ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης ενώ η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση από τους πόρους JESSICA θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά.