Ανάρτηση πινάκων – Καταστάσεις αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Θέμα :  Ανάρτηση πινάκων

Σχετ. :   Η  αριθμ.  69/26-01-2015  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  απόκτηση  νέας

             άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή  μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

  

    Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και όπως προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, σας αποστέλλουμε καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

   Παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αντίστοιχα, συνοδευόμενες από το εξής κείμενο:

« Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για  απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως των προϋποθέσεων του νόμου, αναρτά όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

Μέχρι τις 31 Μαϊου 2015 θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 85 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά έδρα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.»

Συνημμένα:  Καταστάσεις  αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ