Ανακοίνωση του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους επενδυτές που υλοποιούν επενδυτικό πρόγραμμα στους επενδυτικούς νόμους Ν.3299/04 και Ν.3908/11 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, για τα παρακάτω:

1. Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Προγράμματος Ν.3299/2004

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4242/2014 ο χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/04 που έχουν ισχύουσα (μετά από τις όποιες παρατάσεις) ημερομηνία λήξης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 παρατείνεται ως 31/12/2015. Όσοι επενδυτές θεωρούν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ως 30-6-2014 προκειμένου να ζητήσουν επιπλέον παράταση ως 31-12-2016.

Η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της επιπλέον παράτασης γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ 15506/1-4-2014.

Επισημαίνουμε ότι με την τροποποίηση αυτή του νόμου, αντικαθίστανται τα δικαιώματα για χορήγηση επιπλέον παράτασης ως δύο έτη, με την υλοποίηση του 50% της επένδυσης ή παράταση λόγω ανωτέρας βίας.

Σχετικά έγγραφα:

α. Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50Α,28-2-2014)

β. Υ.Α. 15506/1-4-2014 (ΦΕΚ 944Β/15-4-2014)  

2. Πινακίδες Δημοσιότητας Ν.3908/11

Οι επενδυτές που υλοποιούν επενδυτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Ν.3908/11, υποχρεούνται, όπως αναφέρεται και στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού τους προγράμματος, να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους πινακίδα.

Οι προδιαγραφές της πινακίδας και οι οδηγίες δημιουργίας της, καθορίζονται στο παρακάτω συνημμένο:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για θέματα επενδυτικού νόμου μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr