ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Το Τμήμα Υδροοικονομίας (Έδρα) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανώντου κράτους».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
 4. Τη με Α.Π. 1365/94163/29-07-2013 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ Έγκρισης διάθεσης και κατανομής της πίστωσης του έργου «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» με Κ.Α 1985ΣΜ081 00002 (π.κ. 8581706) της ΣΑΜ 081.
 5. Το με Α.Π. 1147/76950/20-06-2013 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ για την εκτέλεση Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων.
 6. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 7. Το Π.Δ.146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Η με Α.Π. 36781/3441/23-08-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, που αφορούν τον Υποτομέα διαχείρισης υδάτων του άρθρου 186 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-10)».

σας προσκαλεί για την υποβολή σχετικής οικονομικής προσφοράς των κάτωθι οργάνων μέτρησης ποιότητας υδάτων:

Α. Τρία (3) Φορητά Όργανα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου

Β. Ένα (1) Φορητό Όργανο μέτρησης pH

Γ. Ένα (1) Φορητό Όργανο Μέτρησης αγωγιμότητας

τα οποία να διαθέτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως παρατίθενται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνει τη δαπάνη ανά τεμάχιο και το σύνολο της δαπάνης καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον Πίνακα 1 και να αποσταλεί σφραγισμένος το αργότερο έως τις 23/10/2013 ημέρα Τετάρτη, στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δημοκρατίας 27, 501 00 Κοζάνη, 3ος όροφος, Γραφείο 14, τηλ: 2461351474, 2461351486.

Στο φάκελο προσφοράς να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

1) Στοιχεία αποστολέα (υποψήφιου αναδόχου)

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2) Διεύθυνση υποβολής της οικονομικής προσφοράς

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Τμήμα Υδροοικονομίας

Δημοκρατίας 27

501 00 Κοζάνη

Οικονομική Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας Οργάνων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Η προμήθεια των ειδών ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 5.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜ 081 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το έργο με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24/10/2013 ημέρα Πέμπτη στην Υπηρεσία, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που θα οριστεί για το σκοπό αυτό, οπότε θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή στο χώρο του Τμήματος Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η παραλαβή τους θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής υλικών της αναφερόμενης Διεύθυνσης με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Τα όργανα θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (02) ετών από το χρόνο οριστικής παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

                                                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                   Ακριβές Αντίγραφο

                 Καλλιόπη Αδαμίδου                                                     Δημήτρης Αλβανός

                   Γεωλόγος με Δ΄βο                                                        Βιολόγος με Β΄βο

Πίνακας 1: Τεχνικές προδιαγραφές οργάνων

Α. ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Να είναι φορητό και απλό στη χρήση του και να διαθέτει:

 1. Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου.
 2. Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-50ο C τουλάχιστον, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,5 βαθμών.
 3. Περιοχές μετρήσεων τουλάχιστον 0 -20 mg/l.
 4. Περιοχές μετρήσεων κορεσμού Οξυγόνου τουλάχιστον 0,0 – 200% .
 5. Σχετική ακρίβεια μετρήσεων τουλάχιστον +/- 1,5.
 6. Διακριτική ικανότητα μετρήσεων τουλάχιστον 0,01 ή 0,1.
 7. Βαρομετρική διόρθωση πίεσης.
 8. Δυνατότητα διαφορετικών βαθμονομήσεων.
 9. Mε ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση.

10.Λειτουργία με μπαταρίες και δυνατότητα λειτουργίας στα 220 V με το κατάλληλο καλώδιο.

11.Να συνοδεύεται με κατάλληλο ηλεκτρόδιο μέτρησης οξυγόνου, σετ συντήρησης και εγχειρίδιο λειτουργίας.

12.Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του οργάνου.

Αριθμός τεμαχίων :

Τρία (03)

Β. ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH

Να είναι φορητό και απλό στη χρήση του και να διαθέτει:

 1. Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου.
 2. Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0 – 500 C τουλάχιστον, με διακριτή ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,5 βαθμών
 3. Περιοχές μέτρησης ρΗ 0,00 έως 14,00, με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,01 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01.
 4. Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες βαθμονόμησης.
 5. Αυτόματη βαθμονόμηση με έως 3 σημεία.
 6. Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση.
 7. Λειτουργία με μπαταρίες και δυνατότητα λειτουργίας στα 220 V με το κατάλληλο καλώδιο.
 8. Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH, στήριγμα ηλεκτροδίου, ρυθμιστικά διαλύματα pH, σετ συντήρησης και εγχειρίδιο λειτουργίας.
 9. Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του οργάνου.

Αριθμός τεμαχίων :

Ένα (01)

Γ. ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

        

   Να είναι φορητό και απλό στη χρήση του και να διαθέτει:

 1. Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου.
 2. Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0 – 500 C τουλάχιστον, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,5 βαθμών.
 3. Περιοχές μετρήσεων αγωγιμότητας: 0,1μS – 5 mS/cm.
 4. Σχετική ακρίβεια μετρήσεων αγωγιμότητας τουλάχιστον 1 %.
 5. Διακριτική ικανότητα αγωγιμότητας τουλάχιστον 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm ανάλογα με το επίπεδο της συγκέντρωσης.
 6. Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση.
 7. Επιλεγόμενη σταθερά κυψελίδας.
 8. Λειτουργία με μπαταρίες, και δυνατότητα λειτουργίας στα 220V με το κατάλληλο καλώδιο.
 9. Να συνοδεύεται από κυψελίδα, ρυθμιστικά διαλύματα σετ συντήρησης και εγχειρίδιο λειτουργίας.

10.Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του οργάνου

Αριθμός τεμαχίων :

Ένα (01)