Ανακοίνωση που αφορά τη μελέτη: Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο.Κοζάνης – Πτολεμαïδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ.Κομάνου

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Θέμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά τη μελέτη «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαïδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς –Σ.Σ. Κομάνου»

Σχετ

1. Η με αριθμ.738/13 απόφαση αποδοχής της δωρεάς της μελέτης που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ και περιλαμβάνει δύο επιμέρους μελέτες με τίτλο α) «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαïδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς –Σ.Σ. Κομάνου και β) «Οριστική παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας λόγω επέκτασης Ορυχείων της ΔΕΗ και σύνδεσης με τη νέα μονάδα παραγωγής ΑΗΣ V. Τμήμα Α/Κ Μαυροδενδρίου-Α/Κ Πτολεμαΐδας.»

2. Ο Νόμος 3316/2005 άρθρο 2Α όπως τροποποιήθηκε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών ανακοινώνεται ότι με τα ΑΡ./ΗΜ./65/16-6-2014, ΑΡ./ΗΜ./74/8-7-2014 έγγραφα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκρισμού , που πρωτοκολλήθηκαν με αριθ. 60692/2468/17-6-2014και 69772/2786/9-7-2014 στην Υπηρεσία μας, υποβλήθηκαν οι παρακάτω μελέτες :

  • Συγκοινωνιακή μελέτη- μελέτη Οδοποιϊας
  • Γεωλογική
  • Γεωτεχνική
  • Υδραυλική
  • Στατική
  • Ηλεκτρομηχανολογική

που αφορούν την «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαïδας στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς –Σ.Σ. Κομάνου» Τη δωρεά της μελέτης αποδέχθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το (α) του 1 σχετικού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των παραπάνω μελετών στην Υπηρεσία μας και να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτών σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005 άρθρο 2Α όπως τροποποιήθηκε.

Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων παρακαλούνται να εκδώσουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Ο Αν/της Διευθυντής Τεχνικών Έργων

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο

2. Τ.Σ.Ε./ Φάκελος έργου (2)

Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Πολ/κός Μηχ/κός με Β΄βαθμό