Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη του έργου: Λειτουργία Δικτύου Διανομής – Μεταφοράς και των εγκεταστάσεών του, της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Πτολεμαΐδας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

«Λειτουργία Δικτύου Διανομής – Μεταφοράς και των εγκεταστάσεών του, της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Πτολεμαΐδας και Κατασκευή και Λειτουργία της επέκτασης του δικτύου διανομής στις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I,II,III,IV &V και στον οικισμό Ν.Καρδιάς», λόγω

  1. Κατάργησης Υφιστάμενων αγωγών διασύνδεσης και αντικατάστασή των με νέους αγωγούς διασύνδεσης της Τ/Θ Πτολεμαϊδας με τον Α.Η.Σ.Καρδιάς και
  2. Κατασκευής δικτύων προμονωμένων αγωγών διασύνδεσης Τ/Θ του σχολείου Βούλγαρη.
Υποκατηγορία*: Α2
Ομάδα*: 11η 
Αύξων αριθμός*: 8
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: «Εργατικές Κατοικίες Πτολεμαΐδας»
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Εορδαίας
Δημοτική Ενότητα: Ν.Καρδιάς
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: «Δ.Ε.Τ.Η.Π.»
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «Πτολεμαίος»
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                      

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Κωτσίδης