Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη του έργου: Εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

«Εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από τη ΔΕΗ », (ενσωμάτωση ταινιόδρομου τέφρας από τον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου στα ορυχεία Πτολεμαΐδας)

 

Υποκατηγορία*:

Α1

 

Ομάδα*:

5η Εξορυκτικές   και συναφείς δραστηριότητες

 

Αύξων αριθμός*:

1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών

 

*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).

 

Θέση έργου ή δραστηριότητας:

Ορυχείο Νότιου Πεδίου, ΔΕΗ Α.Ε.

 

Περιφέρεια:

Δυτικής Μακεδονίας

 

Δήμος:

Κοζάνης

 

Δημοτική Ενότητα:

Ελλησπόνδου

 

Φορέας έργου ή δραστηριότητας:

ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή :

ΥΠΕΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την      παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

Περιφερειακό Συμβούλιο

Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

   Δευτέρα-Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

   07:00-15:00

 
     

Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

         Χρόνος

 

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

         www.pdm.gov.gr

 
         

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                               Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                    Δυτικής Μακεδονίας

                             

                                               Γιώργος Παπαδόπουλος