Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18,00ΜW

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18,00ΜW

Υποκατηγορία*:

Α2

Ομάδα*:

 

Αύξων αριθμός*:

 

*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).

Θέση έργου ή δραστηριότητας:

Ράχη Φλαμουριά

Περιφέρεια:

Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος:

Σερβίων- Βελβεντού

Δημοτική Ενότητα:

Σερβίων

Φορέας έργου ή δραστηριότητας:

«ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας

Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

Περιφερειακό Συμβούλιο

Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

Δευτέρα-Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

07:00-15:00

Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

«Θάρρος»

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

www.pdm.gov.gr

       

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας 

Γιώργος Κωτσίδης