Ανακοίνωση από Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι :

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4061/22-03-2012 (ΦΕΚ Α΄66/22-03-2012) «περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 168 παρ. 2α του Ν. 4099/20-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 250/20-12-2012) όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας εφ’ όσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 05-06-1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

 

  1. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3889/2010(Α΄182).

 

  1. Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόμενο ακίνητο στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς Hatt της διανομής καθώς και στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987.

 

  1. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 βεβαίωση μηχανικού.

 

  1. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες κλπ. Δεν αποτελούν μέσο απόδειξης για την κατοχή του ακινήτου οι ένορκες βεβαιώσεις.

 

  1. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, παρατείνεται εως την 31η Δεκεμβρίου 2013 και δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

 

  1. Για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις σύμφωνα τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003 όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 δεν απαιτούνται νέες αιτήσεις.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα οικεία Τμήματα Εποικισμού-Αναδασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν.

 

Πληροφορίες: Γραφεία 5 και 6 της Δ/νσης Πολιτικής Γης (1ος όροφος κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) και στα τηλέφωνα :2461351413 και 2461351227.