Αναφορικά με τα Πρόσφατα Δημοσιεύματα περί Ματαίωσης Διαγωνισμών και Απεντάξεων Έργων στην ΠΕ Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σε απάντηση δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων που κατέκλυσαν τα ΜΜΕ και τα blogs και θέλοντας να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας περί των ανωτέρω θεμάτων, αναφέρουμε τα εξής:

     1. Το κείμενο μιας διακήρυξης, ακόμη κι αν αυτή αναφέρεται στα πλέον εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, αποτελεί σύμφωνα με την νομοθεσία-νομολογία, ουσιαστικό νόμο. Ο νομικός έλεγχος λοιπόν μιας διακήρυξης, αφορά την τήρηση ορισμένων απαρέγκλιτων αρχών όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, η αρχή της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της αιτιολόγησης των απαιτήσεων, του δημοσίου συμφέροντος, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ανταγωνισμού.

Γίνεται κατανοητό ότι σε μια διακήρυξη απαγορεύονται «φωτογραφικές διατάξεις», ενώ όταν εισάγονται μεγέθη στις τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν αόριστη μορφή με διακυμάνσεις τιμών min-max. Επιπρόσθετα, η αποκλειστική περιγραφή, θα πρέπει να είναι εδραία αιτιολογημένη πάντοτε σε σχέση με τον σκοπό της προμήθειας, διαφορετικά άγει σε παρανομία. Ομοίως, απαγορεύονται ασαφείς ή αόριστες διατυπώσεις ή παραλείψεις περιγραφών. Συνέπεια όλων αυτών, θα μπορούσε να αποτελέσει η άσκηση ένστασης αλλά και δικαστικής προσφυγής εκ μέρους κάποιου θιγόμενου, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται σε απώτερο χρόνο η ολοκλήρωση της διαδικασίας και κυρίως η υπογραφή της σύμβασης.

Τέτοια σημεία λοιπόν σαν αυτά αναφέρει έστω συνοπτικά η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου που θα έθεταν σε αμφισβήτηση την νομιμότητα στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και θα οδηγούσαν σε περιορισμό του ανταγωνισμού, επί ζημία του δημόσιου συμφέροντος. Και βέβαια δεν ήταν κυρίως τεχνικά, όπως επιχείρησαν κάποιοι να υποβάλλουν στα δημοσιεύματα, αλλά αποτελούσαν παραβιάσεις αρχών.

Συνεπώς: Με την ματαίωση των δύο διαγωνισμών με σκοπό την άμεση επαναδιακήρυξή τους με διορθωμένες τεχνικές προδιαγραφές, αποκαθίσταται η νομιμότητα, αυξάνεται η προσέλευση ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν και απομακρύνεται ο κίνδυνος ενστάσεων στα σημεία που θα επαναδιατυπωθούν διορθωμένα.

     2.     Οι κινδυνολογικές δηλώσεις για τη «απένταξη των έργων από το ΕΣΠΑ» μετά την ματαίωση των διαγωνισμών, ενώ αν προχωρούσε η διαδικασία θα αποφεύγονταν η απένταξη, είναι αβάσιμη και λέγεται και διαδίδεται χάριν εντυπωσιασμού.

Διαψεύδουμε λοιπόν τις εν λόγω δηλώσεις. Και αυτό διότι, αν εγκαταλείπονταν αδιόρθωτη η διακήρυξη και συνεχίζονταν η διαδικασία με τις συνθήκες παρανομίας που περιγράφηκαν, με βάσιμη πιθανότητα δεν θα αποπερατώνονταν εγκαίρως αυτή και εντός του 2015, λόγω ενδεχόμενων ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών

Το έργο λοιπόν δεν πρόκειται να απενταχθεί, καθόσον επαναδιακηρύσσεται σε άμεσο χρόνο για να προληφθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Επιπλέον ακόμη και για το ενδεχόμενο του κινδύνου μιας καθυστέρησης, η απένταξη θα αποφευχθεί αφού το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί (και έχει ληφθεί μέριμνα γι αυτό) μέσω του ΣΕΣ, στο οποίο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα θα ενταχθούν μεταβατικά, έργα που δεν ολοκληρώθηκαν με το ΕΣΠΑ.

Κλείνοντας, αναφέρουμε τα εξής:

Εμείς, σαν συνέχεια της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, προχωρήσαμε τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, όπως και πολλούς άλλους, μη έχοντας εμπάθειες και θέλοντας να ολοκληρώσουμε τα έργα της προηγούμενης διοίκησης. Και μείς αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε το καλό του. Όμως όταν έπεσαν στην αντίληψή μας, μετά και από καταγγελίες υποψηφίων, αδιαφανείς και ασαφείς όροι στις προκηρύξεις, τις σταματήσαμε άμεσα, διορθώσαμε τις ασάφειες και τις παραλείψεις και προχωράμε στην επαναπροκήρυξη. Και δηλώνουμε ότι το ίδιο θα συμβαίνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Το δημόσιο συμφέρον και η διαφάνεια είναι πρωταρχικό μας μέλημα.