9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/03/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10ης Φεβρουαρίου 2015 του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του αποτελέσματος της 17ης Φεβρουαρίου 2015 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ», προϋπολογισμού 560.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.098.117,00€ (με το Φ.Π.Α.) Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας επτά (7) ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των αδειών χρήσης Win 7Pro για τις ανάγκες των Δ/νσεων Οικονομικού & Δια βίου μάθησης της Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκληση ) της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 8. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθ. Διακήρυξης 06/2015
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015, με αριθ. Διακήρυξης 2/2015
 10. Έγκριση ή μη του από 20/02/2015 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 11. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
 12. Έγκριση των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης ενός ισοπεδωτή γαιών ιδιοκτησίας της Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας
 14. Έγκριση των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
 15. Τυπική επανέγκριση σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς καθώς και την αντικατάσταση του ενός τακτικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού
 16. Τυπική επανέγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης κα τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και την αντικατάσταση του ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας  ποσού 1.102.244,15 € για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την αποπεράτωση κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπου Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών σήμανσης στον Δρόμο Δυτικής Εορδαίας  Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης ποσού 208,61 ευρώ για την αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγόρη Γιαννόπουλου
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας κει Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 33. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας κει Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στην Κωνσταντινούπολη

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.