8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 5/3/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 19ης Φεβρουαρίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+200 Έως τη Χ.Θ 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προϋπολογισμού 590.000,00€ ( με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.
 3. Συγκρότηση επιτροπής σε ετήσια βάση και μέχρι 31-12-2013 για την διενέργεια διαγωνισμού για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) /ΠΔΜ
 4. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 20ης Φεβρουαρίου 2013 του έργου: «Βελτίωση αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίων Α2.1. & Α3 υδροδότησης Σιάτιστας – Γαλατινής από Φράγμα Πραμόριτσας» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 7ης Φεβρουαρίου 2013 του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού από την Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος Interactive Farmers Support System for Efficient water use managementRULAND που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) GreeceFYROM με Κωδικό έργου Π.Δ.Ε 2012ΕΠ30580006 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 7. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος «Women In NetWork for Innovation and EntrepreneurhipWINWIN» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) GreeceFYROM με κωδικό έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ30580005 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος
 8. Έγκριση της δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και των τευχών δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μ.Π.Ε της μελέτης αποκατάσταση – διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης Προμήθειας διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων που ανήκουν στην Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 11. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης Συντήρησης και Επισκευής των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Γραφείων (γραφεία Διοικητηρίου, Αμυνταίου, ΚΤΕΟ, Συγκοινωνιών κ.λ.π) που ανήκουν στην Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 12. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης αναδόχου για τις εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των αποκαλυφθεισών εκτάσεων της λίμνης Βεγορίτιδας στο Δήμο Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση νέων δρομολογίων με απ΄ ευθείας αναθέσεις για την μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση αποδοχής ποσού 353.975,57€ και εν μέρει κατανομή ποσού 34.137,11€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών επενδυτικών δαπανών και δαπανών αντιμισθίας των αιρετών οργάνων
 17. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια υλικών για την τσιμεντόστρωση των κελιών φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριάντα (30) βιβλίων με θέμα: «Κοζάνη, Οδοιπορικό στο Χρόνο» για την Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α Εξαμήνου 2013 για τους Υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα)
 22. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών (έδρα)
 23. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών (έδρα)
 25. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2013 για τους Φύλακες –Οδηγούς Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη καθώς και των Υπαλλήλων των Συλλογικών Οργάνων Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης τεσσάρων Υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Μαρτίου 2012 Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση συμμετοχής Π.Ε Καστοριάς στην 3η Διεθνή Έκθεση Γούνας στην Αθήνα, καθώς και έγκριση της δαπάνης
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 35. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 13/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 36. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 17/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 37. Ανάκληση της με αιθμ. 923/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προμήθεια και τροποποίηση κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με την δράση C3 δράσης του έργου Life 09NAT/GR000333-Arctos/Kastoria 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.