5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/2/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση τέταρτης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεστορίου» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. για το έτος 2013 και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης
 6. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση νέων δρομολογίων με απευθείας αναθέσεις για την μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σήμανσης» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09/NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA 
 9. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάχη Π.Ε. Καστοριάς
 10. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 11. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης του έτους 2013 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ και την προμήθεια εφαρμογής πακέτου ΚΕΝΑΚ
 14. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών περιποίησης του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών για το Εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών, ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωσης) της Π.Ε. Φλώρινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – Νεανίδων Ξιφασκίας
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς για την μεταφορά μαθητών περιόδου Μαρτίου 2012
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Ορισμός εκπροσώπου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 23. Ορισμός εκπροσώπου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 24. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προκαταβολή τιμολογίων που αφορά καύσιμα θέρμανσης και ορισμός υπολόγου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.